Wysyłka już od 10 zł | Darmowa dostawa od 249 zł | 30 dni na zwrot

PSYMIERZALNIA WARSZAWA NIECZYNNA W OKRESIE LETNIM. ZAPRASZAMY OD WRZEŚNIA :)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.pppaw.pl jest Piotra Buła wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Buła wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Giordana Bruna 9/61, 02-594 Warszawa, NIP:1132678685 REGON: 144826116, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@pppaw.com, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.pppaw.pl.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP 8982167294, Nr KRS: 0000342082  – w celu korzystania z systemu WFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu.

– InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624 – w celu wysyłki zamówienia złożonego przez klienta

– AlleKurier sp. z o.o. ul. Balicka 12A/B4 30-149 Kraków, NIP: 6772370941, KRS: 0000430370 6793087624 – w celu wysyłki zamówienia złożonego przez klienta

– Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, NIP 2090000825, KRS 287836 – w celu przetwarzania płatności

– Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357 – w celu przetwarzania płatności

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: office@pppaw.com

V. PLIKI „COOKIES”
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.pppaw.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi sklepu internetowego www.bydziubeka.pl . W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Piotra Buła wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Buła wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Giordana Bruna 9/61, 02-594 Warszawa, NIP:1132678685 REGON: 144826116, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pppaw.pl, www.pppaw.de, www.pppaw.com.

2. Jak możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w naszym sklepie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: office@pppaw.com, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Piotr Buła

ul. Giordana Bruna 9/61

02-594 Warszawa

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu zakładania konta w naszym sklepie, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie oraz na portalach zewnętrznych, t.j. etsy.com oraz dawanda.pl, Twoim zapisem na nasz Newsletter, kontakt poprzez aplikację Messenger lub zamieszczony na stronie komunikator.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych przez naszą firmę ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a naszym sklepem, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu PawPawPaw, w tym dokonywania transakcji

– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży ze sklepem PawPawPaw

– obsługi reklamacji w naszym sklepie w przypadku kiedy złożysz taką reklamację

– obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy)

– kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach podanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, czy zarządzanie Twoją aktywnością w naszym sklepie

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert

– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego

– kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – poprzez e-mail i telefon.

– zapewnienie obsługi usług płatniczych

– zapewnienie bezpieczeństwa usług które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu PawPawPaw, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwania słów kluczowych, prowadzenia badań i analiz, w szczególności pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawiania działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających

– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do działu obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, kiedy nie są one bezpośrednio związane z wykonaniem umowy

– organizacja programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

– windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

– prowadzenie analiz statystycznych

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

5. Jeżeli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

– organizowania konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

– dostosowywanie ofert i usług zgodnie z Twoją poprzednią aktywnością

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

6. Czy musisz nam podać twoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

– adres e-mail, imię i nazwisko, kraj zamieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość zamieszkania, ulica oraz numer domu / lokalu, telefon kontaktowy

– w przypadku firm, niezbędne są również: nazwa firmy, adres firmy, kod pocztowy oraz miejscowość, numer NIP

7. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji, nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

8. Jakie masz uprawnienia firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę Piotr Buła; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

9. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś

– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

10. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, tj.

– LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21  51-166 Wrocław, NIP 8982167294, Nr KRS: 0000342082  – w celu korzystania z systemu WFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu.

– InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624 – w celu wysyłki zamówienia złożonego przez klienta

– AlleKurier sp. z o.o. ul. Balicka 12A/B4 30-149 Kraków, NIP: 6772370941, REGON: 122640506, KRS: 0000430370 6793087624 – w celu wysyłki zamówienia złożonego przez klienta

– Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, NIP 2090000825, KRS 287836 – w celu przetwarzania płatności

– Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357 – w celu przetwarzania płatności

Ze względu na to, że regularnie przeprowadzamy analizy oraz raporty za pomocą narzędzi Google oraz Yandex, istnieje możliwość ujawnienia Google LLC  oraz Yandex Twojego adresu IP.

11. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom

– statystycznych i archiwizacyjnych

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

13. Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez nasz sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

14. Jakie masz prawa wobec sklepu PawPawPaw w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez firmę Piotr Buła a, właściciela sklepu pppaw.pl, pppaw.com, pppaw.de, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.